Affaldsplan for Sæby Havn

Et billede som viser endestationen som symboliserer en affaldsplan

Havnen modtager i dag affald fra de skibe, der gæster havnen samt fra de fastliggende. Af de fastliggende er langt den største del lystbåde. En mindre del er joller, som bruges til jagt og fritidsfiskeri. På havnen er udlejet ca. 200 pladser og i Sæby Å er ca. 50 jollepladser udlejet.

Kapaciteten i havnen er stort set udnyttet. Der er et antal mindre bådpladser ledige. I åen er der ca. 50 ledige pladser.

Affaldet fra de faste bådpladser består af husholdningsaffald fra kortere ophold i bådene, brugte akkumulatorer, malings- og olierester samt brugt emballage. Der er ikke ret mange henvendelser om tømning af toilettank.

Sæby Havn har hvert år mellem 7.000 og 8.000 bådovernatninger. Typen af affald herfra er stort set det samme som fra de faste bådpladser. Dog er mængden væsentlig større.

Desuden er der affald fra den daglige drift af havnen. Ud over affald fra kontor og frokoststue er der affald fra diverse reparationer og vedligeholdelsesarbejder. Der bestilles containere efter affaldstype og mængde.

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet.

Havnen har følgende faciliteter til modtagelse af ovennævnte affaldstyper:

  • Stationært tømningsanlæg til holdingtanke
  • Sugekapacitet 150 l. pr. min. til holdingtank på 4.000 l.
  • Udslagskumme til bærbar tank
  • Flaskecontainer
  • Miljøcontainer. Lukket container med fast tæt bund. I containeren står spændelågsfade til modtagelse af spildolie i dunke, ma- lingsrester, farligt affald. Der er rist til brugte akkumulatorer. Spand til batterier.
  • 1.500 l. tank til spildolie i ”løs” vægt.
  • 1.500 l. tank til oppumpning af olieforurenet bundvand. Pumpe lånes ved havnekontoret.
  • 20 papirkurve
  • I sommerperioden opsættes skraldestativer 4-6 ved ny havn.
  • I vinterhalvåret har havnen 1 stk. 800 l. og 1 stk. 240 l. containere. 1 stk. 10 m3 vippecontainer. Dette tal øges således, at der i højsæsonen er 1 stk. vippecontainer, 5 stk. 800 l. og 1 stk. 240 l. containere. I lavsæson tømmes 1 gang ugentlig. Dette tal øges så der tømmes 4-6 gange ugentligt i højsæsonen.

 

Havnens modtagefaciliteter vurderes løbende og tilpasses de forskellige behov. I enkelte tilfælde kan containerne ikke indeholde hele mængden. Dette har som regel en naturlig forklaring, så som, at renovationsbilen ikke tømmer til tiden eller uforholdsmæssige store mængder affald, som ikke hidrører fra havnen er blevet tømt i havnens modtagefaciliteter. Forventes større affaldsmængder, f.eks. til havnefester og lignende, bestilles ekstra kapacitet som betales af arrangørerne.

Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet.

Efter hver sæson vurderes den samlede affaldsplan med henblik på at foretage den nødvendige revision. 

Affaldsplanen drøftes med havnens brugerråd mindst en gang årligt på et af de to møder.

 

Indsamling af affald er tilrettelagt således, at brugerne selv afleverer affaldet i containerne og indsamlingsstederne. I tilfælde af ureglementeret brug påtales det af havnen og der finder en vejledning sted, hvis vedkommende bruger er til stede.

For så vidt angår husholdningsaffald og flasker er det aftalt med AVØ (I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Øst), at dette selskab forestår indsamling heraf.

Spildolie, olieholdigt bundvand og toiletindhold i havnens holdingtanke, hentes af godkendte vognmænd til videre behandling.

I øjeblikket tømmer Stæten efter aftale tankene 2 gange om året. Yderligere tømninger bestilles særskilt. Toilettanken tømmes af Bo Andersen.

De indsamlede affaldsprodukter i havnens miljøcontainer afhentes og bearbejdes af Modtagestation Vendsyssel.

Der skiltes på oversigtskort med placeringen af diverse modtageordninger.

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale takster.

Indberetning af enhver form for utilstrækkelig kapacitet i tilknytning til havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular.

Klagen stiles til Teknisk Forvaltning, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.


Sæby Havns affaldsplan er godkendt af 
Sæby byråd den 1. juni 2003. 

Sæby Havns affaldsplan er godkendt af 
Miljøstyrelsen den 8. april 2011. 

Revideret: 
Oktober 2005 • Marts 2009 • April 2011 • Maj 2014 •  Januar 2017.

Billede af affaldskort Sæby Havn 2016

På dette oversigtsbillede over Sæby Havn får man oplyst, hvor man  
- kan aflevere sine tomme flasker og dåser
- kan få tømt sin toilettank
- kan få tømt sin faste tank, hvis man har autocamper 
- kan finde affaldsstativer på havnen 
- kan aflevere sit kabysaffald
- kan finde udslagsvask
- afleverer batterier/spildolie/maling mv.

Klageformular fås ved henvendelse til Sæby Havn, mail: saebyhavn@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.