Regulativ for Sæby Havn

Et billede som illustrerer et regulativ for Sæby Havn

1.1 Ejerforhold 

Sæby Havn ejes af Frederikshavn Kommune og administreres under byrådet af Teknisk Udvalg.Til at varetage den daglige drift er der ansat en havnefoged.

1.2 Havneområdet

Havneområdet består af vandarealer og landarealer.

Vandarealernes udstrækning er fra kajkant til ydermolernes inderkant samt en lige linie på ydersiden af molehovederne mellem følgende to positioner: 

1) 57gr. 19’972N 10gr. 32’183Ø

2) 57gr. 19’990N 10gr. 32’175Ø

Til landarealerne hører ydermolerne, broerne samt områderne fra kajkant til naboskel. 

Med til havneområdet hører nederste del af Sæby Å, fra Kirkegårdsbroen og til udløbet, og Jollebroen langs denne strækning. Bådebroen samt tilstødende landarealer er kommunal ejendom, hvorfor sejlads på åen og trafik på landområderne og broen administreres efter de samme regler, som er gældende for det øvrige havneareal.

1.3 Generelle samarbejdsbetingelser

Nærværende regulativ angiver retningslinier og betingelser for samarbejde med Sæby Havn samt regler for benyttelse af havnens arealer.
Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette regulativ, der udleveres vederlagsfrit fra havnekontoret.

Regulativet indeholder følgende afsnit:

 1. Indledning, som kort beskriver havnens områder og retningslinier for samarbejde mellem havn og bruger 
 2. Ordensreglement for havnens landarealer
 3. Ordensreglement for havnens vandarealer
 4. Havneopsyn, skadeserstatninger og straffebestemmelser.
 5. Regler for leje af fast bådplads i Sæby havn og Sæby Å.


Endvidere henvises til de af Søfartsstyrelsen fastsatte regler for sejlads i visse danske farvande, politivedtægter, lov om fiskeri samt andre gældende love og regler.

Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler.

Havnefogeden varetager den daglige drift. I den forbindelse er alle forpligtiget til at følge de henstillinger der måtte fremsættes.

I tilfælde af havnefogedens fravær varetages havnens interesser af en havneassistent, og som sådan er dennes beføjelser de samme som havnefogedens. I det følgende benævnes havnefoged eller dennes stedfortræder som havneopsynet.

Havneopsynet skal på forlangende kunne vise gyldig legitimation.  

1.4 Serviceydelser     

Sæby havn stiller serviceydelser til rådighed for fiskerflåden, fastliggere, gæstesejlere og andre, som måtte benytte havnen, i form af infrastruktur og servicefaciliteter. Herudover tilbyder Sæby Havn at indgå i samarbejde om løsning af opgaver, der generelt har til formål at fremme aktiviteterne på Sæby Havn.

1.5 Takster

Anløb, lastning og losning

For anløb af Sæby Havn, lastning og losning opkræves en skibs- og vareafgift på linie med trafikhavnenes. Afgiften fremgår af det til enhver tid gældende Regulativ for Skibs- og Vareafgif- ter som forelagt og godkendt af Frederikshavn Byråd.

Sæby Havn forbeholder sig dog ret til, under visse omstændigheder, at anvende specialtakst.

Udlejning af faste bådepladser

Takster for faste bådpladser fremgår af det til enhver tid gældende Takstregulativ for Lyst- & Fritidsbåde som forelagt og godkendt af Frederikshavn Byråd.

Regler for leje af fast plads i Sæby Havn og Sæby Å fremgår af afsnit 5 i dette regulativ (Bilag til lejekontrakt).

 • Lyst- og bierhvervsfiskere
 • Lyst- og bierhvervsfiskere betaler samme takst

for bådplads i havnen som lyst- og fritidsbåde. Denne kategori er fritaget for vareafgift for fisk landet i Sæby Havn. 

Gæstesejlere

Taksten for gæstesejlere fremgår af det til enhver tid gældende Takstregulativ for Lyst- og Fritidsbåde.

Udlejning af landarealer

Den årlige leje for landarealer udgør pr. 1. jan. 2002 kr. 50,- pr. m2 excl. moms og reguleres hvert år pr 1. jan. efter kommunens fremskrivningsprocent, medmindre der foreligger anden særskilt aftale herom.

Stadepladser afregnes efter Kommunens normale takst for stadepladser, kr. 100,- incl. moms for de første 18 m2.

Hvis stadepladsen strækker sig udover 18 m2, beregnes en afgift på kr. 2,- pr. dag for hver overskydende m2. Regulering af afgiften kan ske når behov herfor opstår.

Udlejning af vandarealer

For udlejning af vandarealer til fartøjer, udsalgs- steder, restaurationer, lagre og oplagte fartøjer o.l., ud over de i Regulativ for Skibs- og vareafgifter beskrevne forhold, opkræves en årlig leje på kr. 75,- pr. m. excl. moms. Lejen reguleres hvert år pr. 1. januar efter kommunens frem- skrivningsprocent, medmindre der foreligger anden særskilt aftale herom.

Henligger et fartøj eller lignende ud over den aftalte tid, er kommunen berettiget til at hæve lejen for den yderligere periode med 200 %. 

1.6 Regulativer gældende for Sæby Havn 

Følgende reglement, regulativer og plan er gældende for Sæby Havn: 

 • Regulativ for Sæby Havn
 • Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbåde havne og mindre fiskerihavne
 • Regulativ for Skibs- & Vareafgift
 • Takstregulativ for Lyst- & Fritidsbåde
 • Skilteregulativ
 • Affaldsplan for Sæby

I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem de enkelte dokumenter i 1) – 6) går nærværende regulativ forud for alle dokumenterne, ligesom dokumenterne i øvrigt er gældende i den ovenfor anførte rækkefølge.

Regulativerne udleveres uden vederlag på havnekontoret.

Forespørgsler vedrørende Sæby Havn sker ved henvendelse til Havnekontoret, Havnen 11, 9300 Sæby eller på tlf. 98 46 10 59.

1.7 Betalingsbetingelser                             

Hvor intet andet er anført forfalder ydelser og afgifter til betaling straks.

2.1                                                                     

Der henvises i det hele til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne for så vidt angår ordensreglement for havnens landarealer.

Havnens landarealer kan benyttes efter gældende færdselsregler samt Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005, som omhandler politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.  

Desuden skal færdsel på havnen ske under hensyn til de aktiviteter, der anses for naturlige i forbindelse med en havn. Dette kan være wire- strækning, skiftning af grej, truckkørsel, lastning og losning.  

2.2                                                                    

Fiskeredskaber må ikke uden tilladelse hen- lægges på havnearealerne. Foreligger der en tilladelse, skal grejet være mærket med ejerens navn. Uafmærket grej som ligger på arealerne, vil blive betragtet som kasseret gods og bortfjernes som sådan. 

2.3                                                                 

Søsætning og optagning må kun ske ved de af havneopsynet anviste bolværker, ramper og lignende.
Fartøjer må ikke henstilles på land uden forud- gående tilladelse fra havneopsynet. 

Såfremt et fartøj er placeret på land og det efter havneopsynets vurdering er til gene, kan fartøjet af havneopsynet kræves fjernet for fartøjsejerens regning og risiko.

Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. 

Umiddelbart efter søsætning eller optagning er fartøjsejeren pligtig til at rydde kajen for alt materiale som hidrører fra aktiviteten. Bukke og stativer må kun henstilles på de dertil indrettede pladser og efter aftale med havneopsynet. 

2.4                                                                   

Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens arealer er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere.

Al form for klunsning samt flaskeindsamling ved containere, affaldsstativer på havneområdet er forbudt.
Al henlæggelse uden havneopsynets tilladelse er ligeledes forbudt.
Spildolie og lignende må ikke anbringes i almindelige affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område eller anbringes i de særligt opstillede beholdere.
Afrensning af fartøjer, som er påført ulovlige bundmalinger må ikke finde sted. 
Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. 
Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. 

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende Affaldsplan for Sæby Havn.

2.5                                                                     

Parkering uden for de egentlige parkeringspladser skal ske efter nøje hensyntagen til de aktiviteter, der dagligt foregår på havnen.

Teltslagning, opstilling af campingvogne, mobilehomes, autocampere m.m. må kun ske efter forudgående tilladelse af havneopsynet. I forbindelse med overnatning på havnens arealer, er havnen berettiget til en afgift af samme størrelse som gæstesejlerne betaler. 

Cykel-, knallert-, bilkørsel m.v. på broer og moler er ikke tilladt.

Brug af åben ild, herunder grill, må ikke ske på broer eller bølgeskærm, men skal ske på de indrettede pladser eller i stensætningen i sikker afstand fra alt brandbart. 

2.6                                                                    

Al færdsel på havnens områder skal ske på en sober og ordentlig måde.
Unødvendig støj, råben højrøstet sang, slagsmål, motorlarm, eller fornærmelig adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende, må ikke finde sted.

Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

2.7                                                                     

Hunde skal føres i snor på havneområdet.
Hundeføreren er forpligtet til at bortfjerne eventuelle efterladenskaber fra hunden.

2.8                                                                     

Der må ikke etableres udsalgssteder, boder el. lign. uden forudgående tilladelse fra Teknisk Udvalg.

Tilladelse til havnefester o.lign. kan meddeles, såfremt ansøgning med beskrivelse af påtænkte aktiviteter, tidspunkter samt varighed indsendes til Teknisk Udvalg, senest 2 måneder før arrangementets afholdelse. 

Meddeler udvalget sin tilladelse, er det ansøgerens ansvar at alle yderligere tilladelser er indhentet. 
Ønskes et areal afspærret til parkeringsplads el- ler festplads, skal dette anføres i ansøgningen. 
Ønsker ansøgeren at indkræve en billetpris for adgang til parkeringsareal eller festplads, skal der ved opkrævningsstedet, tydeligt og skriftligt, gøres opmærksom på at prisen afkræves efter frivillighedens princip, idet ingen, med lovligt ærinde, må nægtes adgang til havnens arealer.

Musik og underholdning må ikke være af en beskaffenhed som virker til gene for omkringboende og brugere af havnen.

I øvrigt skal anvisninger fra havneopsynet følges. 

2.9                                                                    

Al forbrug af el afregnes via havnens betalingssystem.

2.10                                                                  

Havnen påtager sig intet ansvar m. hensyn til skader e.l., der er opstået som følge af færdsel på havnearealerne. 

2.11                                                                  

For arealerne på begge sider af åen gælder fredningsnævnets bestemmelser. Specielt gælder, at “Holmene” og “Paradisjordene” incl. sivområderne, hverken sommer eller vinter, må anvendes som oplagsplads for joller.

 

3.1                                                                     

Der henvises i det hele til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne for så vidt angår ordensreglement for havnens vandarealer.

Ethvert fartøj, der ligger for anker eller fortøjer inden for havnens søområde, kan af havneopsynet forlanges fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for anden brug af havnen.

Vægrer fartøjet sig ved at flytte, eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynet fastsat tidsfrist, er dette berettiget til at foretage flytningen for fartøjsejerens regning og risiko.

3.2                                                                    

Under fortøjning til bro eller kaj, kan det være nødvendigt at bruge hæk- eller stævnanker. Denne form for ankring kan anvendes. Dog må trosserne ikke være til gene for den øvrige trafik i havnen.

3.3                                                                   

Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet må kun ske i nødsituationer. Opankring i svajebassinet er forbudt.

3.4                                                                    

Havneopsynet kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage eller ankringen  ikke er bydende nødvendig. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havneopsynets fastsatte tidspunkt, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. 

Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendig- hed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf.

3.5                                                                    

For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

3.6                                                                    

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser (3 knob) eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre.

Der skal manøvres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget. 

Slæbejoller, herunder gummibåde, med påhængsmotor må heller ikke fremdrives med en fart der overstiger 3 knob. 

Såfremt slæbejoller, herunder gummibåde, med påhængsmotorer anvendes til leg i havnen eller anden aktivitet uden åbenlys tilknytning til normal sejlads og transport i havnen, må fremdrift kun ske ved hjælp af roning. 

Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjer, såfremt det kan ske uden gene for andre. 

Windsurfing samt sejlads med vandscooter er forbudt. Jf. Fritidsbådsbekendtgørelsen §3, nr. 2, defineres en vandscooter som: Et fartøj med en længde på under 4 meter med indbygget forbrændingsmotor med vandstråle som hovedfremdrivningsmiddel og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, der sidder, står eller knæler på - snarere end i - skroget.

Badning i havnen eller indsejlingen til havnen er forbudt. Under særlige forhold kan havnefogeden give tilladelse til badning i havnen. 

Opsætning af faststående fiskeredskaber skal ske i henhold til den enhver tid gældende fiskeri- lovgivningen og samtidig på forhånd godkendes af havneopsynet.

I tilfælde af at faststående fiskeredskaber kan sættes lovligt, efter fiskerilovgivningen, kan et sådant fiskeri kun foregå efter forudgående aftale med havneopsynet.

Toilet og brugsvand, samt olieholdigt lænsevand må ikke ledes ud i havnen. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter, som nærmere er beskrevet i Affaldsplan for Sæby Havn.

3.7                                                                    

Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet, og de henvises til at benytte de anviste pladser.
Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.

Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte på ejerens regning og risiko. Således skal hermed forbundne udgifter bæres af fartøjsejeren, ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.

3.8                                                                    

Fartøjer må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.

Alle fartøjer er forpligtet til at anvende fortøj- ninger, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

Fartøjer må ikke, uden havneopsynets tilladelse, fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet. Tillades dette skal de på forlangende slækkes for andre både.

Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således at der ikke medfører unødig støjgener.

3.9                                                                    

Fartøjer, der af pladshensyn, ligger flere udenpå hinanden, skal være vel affjedrede, så der ikke sker skade på havneværker eller nabobåd.

De fartøjer, som ligger nærmest land skal affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

Såfremt der måtte indtræffe materiel- eller personskade gælder de almindelige danske regler for erstatningsansvar uden for kontrakt.

3.10                                                                  

Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse. Anses det for nødvendigt at forlade et skib i havnen, kan dette kun ske efter tilladelse fra havneopsynet. I sådanne tilfælde skal det meddeles, hvem der har op- synet med fartøjet og til hvem anvisninger om forhaling o.lign. kan rettes.

3.11                                                                  

Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan af havneopsynet forlanges flyttet inden for en af havneopsynet fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havneopsynet lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden fjerne og efterfølgende destruere fartøjet efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved op-

slag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller fjernelse og destruktion hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havneopsynets omkostninger.

3.12                                                                  

Fartøjer, der ikke er i sødygtig tilstand eller vrag, må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.

3.13                                                                  

Unødvendig brug af motor og skrue er ikke tilladt. 

Er det nødvendigt at afprøve skruen mens fartøjet ligger ved kajen, skal dette aftales med havneopsynet, der hvis det er muligt anviser plads, hvor prøven kan foregå.

Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljø- bestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

3.14                                                                  

Havnen påtager sig intet ansvar i tilfælde af brud på fortøjningspæle, y-bomme, broer eller havneværker i øvrigt.

3.15                                                                   

Sejlads på åens nedre del er kun tilladt på strækningen fra åmundingen til Kirkegårdsbroen. 
Etablering af bådpladser, ud over de af Sæby Kommune etablerede, er forbudt.

3.16                                                                  

Det er ikke tilladt at anvende grill med åben ild ombord på bådene.

 

4.1                                                                     

Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter havneopsynets anvisninger, herunder også anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

4.2                                                                    

Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for Teknisk Udvalg, dog skal et af havneopsynet givet påbud under alle omstændigheder efterkommes.

4.3                                                                    

Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer de i regulativet indeholdte bestemmelser eller de af havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af havneopsynet skønnes nødvendigt, er dette berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker.

For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr, kan fartøjsejeren ikke forlange erstatning. 
Fartøjsejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

4.4                                                                     

Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller dennes mandskab. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen. 

Fartøjsejeren er objektivt ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, mandskabet eller fartøjet måtte anrette på havneværker, havneindretninger eller havnens ejendele i øvrigt, herunder også for skader, der måtte følge af tekniske svigt på fartøjet.

Opståede skader på havneværker, havneindret- ninger m.v. eller fartøjer skal straks meddeles til havneopsynet.

4.5                                                                    

Overtrædelse af regulativets bestemmelser er underlagt den almindelige danske retspleje.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af Regulativ for Sæby Havn med bøde. Der henvises i denne forbindelse til Bekendtgørelse om standard- reglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Såfremt nogen måtte mene sig forurettet af havneopsynet, finder bestemmelserne i

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lys lystbådehavne og mindre fiskerihavne anvendelse, men et påbud fra havneopsynet skal under alle omstændigheder efterkommes.

Havneopsynet er udelukkende ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havneopsynet

5. 1                                                                    

Lejemålet påbegyndes på den i kontrakten anførte dato og vedvarer, indtil der med 2 må- neders varsel fra en af parterne opsiges skriftligt, til ophør en 1. april.

Opstår der ventelister på bådpladser, vil ansø- gere med bopæl i Frederikshavn Kommune have førsteret på de kommende ledige pladser.

5. 2                                                                   

Pladslejen beregnes ud fra bådens største bred- de. Hertil lægges 40 cm, hvorefter der rundes op til nærmeste hele eller halve meter.

Lejeafgiften udgør pr. 1. april i første udlejnings- år, det på kontrakten anførte beløb, excl. moms. 

Lejeafgiften pristalsreguleres årligt efter det forud pr. januar gældende månedspristal (regulerings- pristal januar 1980 = 100). Lejeafgiften forhøjes til nærmeste hele kronebeløb.

Havnen forbeholder sig herudover ret til at ændre lejens grundbeløb med 4 måneders varsel til en 1. april.

Lejeafgiften og moms, der beregnes og betales for et år ad gangen, (1/4 - 31/3) skal være ind- betalt til kommunens økonomiske forvaltning inden den på opkrævningerne fastsatte dato for sidste rettidige indbetaling.

Er betalingen ikke rettidig, er havnen berettiget til at betragte lejemålet som misligeholdt, og har herefter ret til omgående at bortleje pladsen til en anden lejer. I så fald skal båden omgående fjernes fra havnens område.

Sker det ikke, vil båden blive fjernet på havnens foranledning, men for ejerens regning og risiko. Eventuel fjernelse af båden fritager ikke for beta- ling af skyldig lejeafgift.

5. 3                                                                   

Så længe et fartøj henligger indenfor havnens område eller på anvist vinteropbevaringsplads, ligger det for ejerens ansvar og risiko.

Fartøjet skal under ophold i havnen være forsvarligt fortøjet og forsynet med det antal friholdere der er nødvendig for at undgå skader på havneværker eller andre både. Endvidere skal fartøjet altid fortøjes, så det ligger indenfor afgrænsningen af den lejede bådplads. Eventuelle slæbejoller skal ligeledes holdes indenfor det lejede areal.

Fartøjet skal være forsynet med tydelig navn og hjemhavn (i åen evt. nummer). Desuden skal bådene være påsat det tilsendte klistermærke, som viser at båden har plads i Sæby Havn.

Mærket skal være placeret så det tydeligt kan ses fra land.

Helårlig ansvarsforsikring af fartøjet kræves.

Fartøjsejeren er objektivt ansvarlig og erstatnings- pligtig for den skade, som han, mandskabet eller fartøjet måtte anrette på havneværker, havneind- retninger eller havnens ejendele i øvrigt, herunder også for skader, der måtte følge af tekniske svigt på fartøjet.

Havnen påtager sig intet ansvar i tilfælde af brud på fortøjningspæle, y-bomme, broer eller havne- værker i øvrigt.

5.4                                                                    

Flytning fra en lejet plads til en anden må kun foretages med havneopsynet tilladelse. Havnen forbeholder sig ret til at flytte en båd til en anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. Enhver ejer har pligt til at medvirke til god orden i havnen og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand.

Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages sin plads i havnen.

5.5                                                                    

Ved lejemål indgået efter den 1. april, beregnes lejeafgiften fra den 1. i udlejningsmåneden til den 31. 3. således, at der betales det antal tolvtedel, som der er måneder tilbage i perioden. (1/4 – 31/3). 

Ophævelse af kontrakten, udover en 1. april, kan kun ske ved salg af båden eller fraflytning til adresse uden for Nordjyllands Amt. I så fald skal opsigelsen ske skriftligt og får virkning fra den 1. i den kommende måned. 

Tilbagebetaling af erlagt lejeafgift vil ske med 1/12 af årsbeløbet for hver måned, der resterer i perioden.

5.6                                                                    

Fartøjer må ikke uden havneopsynets tilladelse henligge i havnen eller på land, uklargjort ud over hvert års 1. juni.Sådanne fartøjer skal fjernes fra havnens område eller flyttes til en af havneopsynet anvist 

 1. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bund- maling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes såle- des som væsentlig eller grov misligeholdelse.

  1.    jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek. nr. 1278 af 12/12/2005, med senere  ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

Bukke og stativer skal flyttes til den anviste oplagsplads straks efter brug.

Vinteropbevaringspladserne skal være ryddet for både og stativer senest den 1. juni. Sker dette ikke, vil oprydningen, med mindre andet er aftalt med havneopsynet, blive foretaget på ejerens regning og risiko.

Desuden skal bukke og stativer, så længe de befinder sig på havnens areal, være forsynet med ejerens navn og adresse. Bukke og stativer, der henstår således uafmærkede, fjernes uden ansvar.

Når båden tages på land skal fortøjninger, indhalere o.l. tages i land.

Udskyl af toilet- og brugsvand må ikke foretages i havnebassinet. Der henvises i denne forbin- delse til den enhver tid gældende Affaldsplan for Sæby Havn.

Al forbrug af el afregnes via havnens betalings- system.

Bådene må kun benyttes til kortere ophold (weekend, ferie o.l.).

5.8                                                                    

En lejet plads kan ikke fremlejes eller udlånes af lejeren. Ved midlertidig ledighed (udover 2 døgn) er havnen berettiget til, uden afgift til lejeren, at disponere over pladsen til gæstesejlere.

Ledighed skal meddeles til havneopsynet. Vinteropbevaringsplads anvises af havneopsynet.

5.9                                                                    

Såfremt et fartøj udvises af havnen på grund af overtrædelse af de i Sæby Havn gældende regler, kan erlagt havneafgift ikke forlanges tilbagebetalt.

5.10                                                                  

De i dette bilag til lejekontrakt anførte bestemmelser forandrer i ingen henseende de forpligtelser, der i øvrigt påhviler fartøjsejerne overfor offentlige myndigheder i henhold til andre bestemmelser, reglementer m.v.

5.11                                                                 

Omkostninger ved oprettelse af lejekontrakt betales af lejeren.

 

6.                                                                       

Sæby Havns Ordensreglement afsnit 2, 3 og 4, er udfærdiget i medfør af Bekendtgørelse nr. 9139 af 15.04.2002 for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne .

I overensstemmelse med § 3 i Bekendtgørelse nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystdirektoratets beføjelser, godkendes ordensreglementet til ikrafttræden den 1. juni 2010

Nærværende regulativ er fremsendt og godkendt af Kystdirektoratet den 27. marts 2003 vedrørende punkterne 2, 3 og 4.

Nærværende regulativ er godkendt af Frederiks- havn Byråd til ikrafttræden den 18. maj 2010. Ændret i henhold til byrådsbeslutning den 26. juni 2013 om betaling af el.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.